English

Hi John how are you?

Fine yeah I m fine. how are you?

What are you doing?

Oh, eating breakfst in the kitchen.

Andys uptairs in the bathroom hi is having a shower. So,are you ok?

Yes i am making good progress. And it is starting very close South Africa.

Oh how lovely!

It is! But i m worried. The weathers changing. Theres a strong wind now and i am getting to rain. A bad storms coming i think. Sorry Paulince i can not talk any more. i have to go outside.

John? Can you hear me, John?

 

Pauline is swimming.

Andy is having a shower.

The dolphines are having breakfast.

The weatherc changing.

Martha is at the grocery store, getting ready for a house party. She has a list of what she needs with her as she goes along. The first section she comes has produce. Martha sees apples, bananas, cherries, grapes, and strawberries. She checks her list:

– 6 apples
– 1 bag of cherries
– 1 bag of grapes
– 2 cartons of strawberries

Martha gets her items and looks the bananas. They are on sale for much cheaper than they are normally. She picks 3 bananas. Next are vegetables. She sees potatoes, carrots, tomatoes, onions, mushrooms, and salad in bags. She checks her list:

– 5 pounds of potatoes
– 6 carrots
– 4 tomatoes
– 2 onions
– 4 mushrooms

As she is putting her items into her cart, Martha checks the many bags of salad and chooses 2 of them. She pushes her cart ahead. The next section is meat and dairy. She sees meat, fish, cheese, eggs, and milk. She checks her list:

– 2 fish (salmon)
– 1 block of cheese (cheddar)
– 1 dozen eggs
– 2 gallons of milk

She looks at the meat that is on sale and chooses a 5-pound roll of hamburger. She gets the rest of the items in that section. She still needs rice, bread, salt, sugar, and flour. She gets:

– 2 bags of rice
– 4 loaves of bread
– a 2-pound bag of sugar
– a 2-pound bag of flour

Martha then realizes that she has forgotten something. She runs back and gets 1 container of salt and then rushes to the checkout. She puts her groceries into her car and leaves.

 

Question 1:
What item did Martha pick up on sale in the fruits and vegetables section?
1 Two bags of salad
2 Six apples
3 Four mushrooms
4 Three bananas
Question 2:
Which item did Martha buy 5 pounds of in the meat and dairy section?
1 Five pounds of fish
2 Five pounds of cheese
3 Five pounds of milk
4 Five pounds of meat
Question 3:
How much bread did Martha get while she was shopping at the grocery store?
1 Two loaves of bread
2 One loaf of bread
3 Three loaves of bread
4 Four loaves of bread
Question 4:
What item did Martha have to go back for at the end of her shopping trip?
1 a block of cheese
2 a bag of cherries
3 one container of salt
4 one dozen eggs

English

1.My Mum watches the news on TV at nine.

2. Tom goes swiming every weekend.

3. Paul plays football with his cousin every Sunday.

4. We eat fish  on Sunday.

5. My friend reads a lot  of questions in our English lessons.

6. My parents asks three newspapers on Sunday.

 

 1.  She / late / always / is

She is always late

2. We usually eat chiken on Monday.

3.Ialways go shopping at the weekend

4. The teacher often smiles at us.

5. I am tired usually in the morning.

6. I eat ever hardly fruit.

 

Thursday

Sunday

Monday

Wednesday

Thursday

Saturday

Friday

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կատարե՛ք գումարում.

ա) 3,82 + 41,705, = 45,525 գ) 8,903 + 152,9=161,803 ե) 5,51 + 6,36=11,87

բ) 0,921 + 4,8=5,721 դ) 0,0032 + 1119,69=1119,6932 զ) 0,002 + 0,00017=։

2) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) z=0,635 – 0,615 = 0,02, գ) 27 = z=37,0001 – 10,0001

բ) z=142,21 – 18,2 = 124,01, դ) 654,1 = z=5691,303 – 5037,203։

3) Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (6,93 + 1,08) ⋅ 10 + (9,734 + 11,25) ⋅ 100=2178,5

 

 

10, 1/10, 5 7/100, -23/1000, 7/10000։

 

930/100 = (9×100 +3×10 +0x1)/100
46723/10000=(4×10000+6×1000+7×100+2×10+3×1)/10000
83018/1000=(8×10000+3×1000+0x100+1×10+8×1)/1000
307/10=(100×3+0x10+7×1)/10
6421/10=(6×1000+4×100+2×10+1×1)/10
3245/100=(3×1000+2×100+4×10+5×1)/100
1074003/100000=1×1000000+0x100000+7×10000+4×1000+0x100+0x10+3×1)/100000
56251/1000=5×10000+6×1000+2×100+5×10+1×1)/1000

 
27/10=2,7
3/10=0,3
639/10=63,9
865/100=8,65
17384/100=173,84
69933/1000=69,933
11876/100=118,76
939/10000=0,0939

 

½ = 5/10
4/5=8/10
-9/25=-36/100
-17/4=-425/100
-29/20=-145/100
201/200=1005/1000
-303/250=1 212/1000

 

 

 1. He can play football very well,

2.but he can not play rugby: he’s not good at rugby.

3.This cake is delicious: you can cook very well!

4.Mum, can I go out tonight?

5.No, you can not .

6.I’m sure you can do this exercise alone: it’s very easy!

7.This is too difficult! I can not do it.

8. can your uncle speak Chinese?

9.Yes, he can .

10. My uncle is trilingual. He can speak French, English and Chinese.

11.I can not carry this bag: it’s too heavy for me.

12. Sorry, but I can not hear you: there’s too much noise!8

<<Գուշակիր հեքիաթը կամ ֆիլմը սմայլերի միջոցով>> Նախագիծ

 • Նրանք ունեն տասը վայրկյան մեկ հեքիաթը կամ ֆիլմը գուշակելու համար։
 • Պատրաստեք սմայլերը ինքներդ կամ կարող եք վերցնել իմ պատրաստած սմայլերը։
 • Իմ պատրաստած սմայլերը0-02-05-059d6503a1512362a4bea66140e62723b0beb668a4d7a254008da252e7d6aaf4_4c2f95db.jpg0-02-05-b7ceab11cc5e5ca7bfbe7b06d010cc9bb29a396e087639b12d9faf5baacd2dd5_1444bc13.jpg0-02-05-b3e9cec69746eda6e47c69f8f1be2737f931f725c4f4258fd9d578a318edb571_97c51174.jpg0-02-05-85adb0525972098b6dbe7d0462c0408eee9ebc116bd6d4da73fa60183c8020f9_817d4baa.jpg0-02-05-29e9d7f0f6418e97307cb301ec565e61a19af9865322043003c5330fce56598c_6697de7b.jpg

1.Բուռածինո

2․-կարմիր գլխարկ

3․Մաշան և արջը

4,Պույ-Պու մկնիկ

 

Մաթեմատիկա

1) Հետևյալ պնդումներից ընտրե՛ք ճշմարիտները.

ա) Սկյուռն ունի չորս թաթիկ։

բ) Ավտոմեքենայի անիվները քառակուսու ձև ունեն։

գ) Երկու թվերի գումարը զույգ թիվ է։

դ) Գիրքն սկսել է քայլել։

ե) Մայթերը նախատեսված են հետիոտների համար։

զ) Ծառերը ծաղկում են գարնանը։ 

2) Հետևյալ պնդումներից ընտրե՛ք ասույթները.

ա) Հունիսը, հուլիսը և օգոստոսը ամառվա ամիսներ են։

բ) Դեկտեմբերը, հունվարը և մարտը ձմեռվա ամիսներն են։

գ) Ապրիլին ձյուն է եկել։

դ) Լիճը թռել է տիեզերք։

ե) Մարդը չի կարող ապրել առանց ջրի։

3) Կազմե՛ք դիզյունկցիա հետևյալ երկու ասույթներից.

ա) A. Զբոսաշրջիկը ճանապարհ է ընկնում ավտոմեքենայով։

 1. Զբոսաշրջիկը ճանապարհ է ընկնում հեծանիվով։

Զբոսաշրջիկը ճանապարհ է ընկնում կամ հեծանիվով ավտոմեքենայով։

բ) A. Խաղոսկրը նետելիս բացվել է 3 թիվը։

 1. Խաղոսկրը նետելիս բացվել է 5 թիվը։

գ) A. Աշակերտը եկել է դպրոց մինչև ժամը 9-ը։

 1. Աշակերտը ուշացել է դասից։

Աշակերտը կամ ուշացել է դասից կամ եկել է դպրոց մինչև ժամը 9-ը։

դ) A. Կիրակի օրը մառախուղ է լինելու։

 1. Կիրակի օրը արևոտ եղանակ է լինելու։

Կիրակի օրը կամ մառախուղ է լինելու կամ արևոտ եղանակ է լինելու։

4) Գրե՛ք հետևյալ ասույթների ժխտումը.

ա) Գնացքը կայարան է ժամանել ուշացումով։

Գնացքը կայարան է ժամանել չուշացումով։

բ) Գիրքը հետաքրքիր է։

Գիրքը հետաքրքիր չէ։

գ) Մարզիկը ռեկորդ է սահմանել։

Մարզիկը ռեկորդ չի սահմանել։

դ) Նետաձիգը դիպել է թիրախին։

Նետաձիգը չի դիպել  թիրախին։

ե) Աշակերտը լուծեց խնդիրը։

Աշակերտը չլուծեց խնդիրը։

Լրացուցիչ(տանը)

5) Հետևյալ պնդումներից ընտրե՛ք կեղծերը.

ա) Գիրքը և գրիչը տարբեր առարկաներ են։

բ) Քարը փետուրից թեթև է։

գ) Շենքը զուգահեռանիստի ձև ունի։

դ) Աթոռը և սեղանը ֆուտբոլ են խաղում։

ե) Նարդի խաղում են չորսով։

զ) Ուղղանկյան անկյուններից մեկը հավասար է 300-ի։

6) Կազմե՛ք կոնյունկցիա հետևյալ երկու ասույթներից.

ա) A. Խնձորը մեծ է։

 1. Խնձորը կանաչ է։

Խնձորը մեծ է և կանաչ։

բ) A. Շենքը բազմահարկ է։

 1. Շենքը շքեղ է։

Շենքը բազմահարկ է և շքեղ։

գ) A. Մայրիկը թատրոն է գնացել։

 1. Հայրիկը թատրոն է գնացել։

Մայրիկը և հայրիկը թատրոն են գնացել։

դ) A. Ինքնաթիռը ժամանել է Երևան։

 1. Ինքնաթիռը ժամանել է ժամը 17-ին։

Ինքնաթիռը ժամանել է Երևան ևժամը 17-ին։

7) Նետել են խաղոսկրը։ Գտե՛ք 4-ից մեծ թիվ բացվելու հավանականությունը։

50%

Մայրենի

 1. Ընթերցել Ղազարոս Աղայանի «Անահիտ» ստեղծագործությունը:

 

 1. Ամենատպավորիչ ու սիրելի տողերը տեղադրել բլոգում

Գիտեմ, որ այդպես է, բայց ո՞վ գիտե,
աշխարհք է, այսօրվան ծառաների տերը վաղը կարող է ի՛նքը լինել ծառա, թեև նա
թագավոր էլ լինի եղած։ Արհեստը մի այնպիսի բան է, որ ամենայն մարդ պիտի գիտենա,
թե՛ ծառա լինի, թե՛ տեր, թե՛ թագավոր և թե՛ իշխան։

 1. Գրել վերլուծական աշխատանք շարադրելով մտքերը հետևյալ թեմաներից մեկով

Ինչով էր յուրահատուկ Անահիտը

Իմ կարդացածից ես հասկացա թե ինչով է Անահիտը յուրահատուկ․ նախ այն, որ նրան չգերեց թագավորի զարդերը, որ ուղարկել էին իրեն, իր կնքած ուղտը չխաղտեց ոչմի դեպքում, այլ պահեց մինջև վեջ, նա շատ էր մտահոգվում իր ժողովրդի մասին և երբեք նրան չփոխեց թագուհի լինելը։ Նա շատ անձնազոհ և նվիրված կին էր Վաչգանի համար։

English

1. What does “insight” mean?

a) understanding

 

b) view

c) look at

d) listen to

2. What does “theme” mean?

a) storyb) idea that repeats itself

c) feature

d) family

3. What does “banished” mean?

a) brought homeb) found to be lying

a) send away forever

b) found to be telling the truth

 

GRAMMAR QUESTIONS

1. From these stories, listeners can learn _________ lot about Morocco.

a) ab) the

c) an

d) that

2. Many Moroccan folk stories _________ similar themes.

a) haveb) had

c) had had

d) will have

3. The father went away _________ a business trip.

a) inb) at

c) on

d) to